مقاله اهمیت بودجه برای دولت

مقاله اهمیت بودجه برای دولت

تعداد صفحات: 40

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 3700 تومان

تعداد نمایش: 14 نمایش

کد فروشنده:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3700 تومان – خرید
مقاله اهمیت بودجه برای دولت

فهرست:
•    مقدمه
•    دورنمای بودجه
•    بودجه اجرایی(قوه مجریه)
•    بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)
•    بودجه تخصیص نیافته (یا عدم تخصیص بودجه)
•    مدیریت و اجرای بودجه
•    اصلاحات بودجه ای
•    گزارشگری بودجه
•    چه وجوهی در بودجه دولت گنجانده می شود ؟ (تصویب می شود)
•    وجوه مستقل عمومی
•    وجوه مستقل درآمد اختصاصی
•    وجوه مستقل طرحهای عمرانی(سرمایه ای)
•    وجوه مستقل بازپرداخت دیون بلند مدت
•    وجوه مستقل وجوه سرمایه ای
•    وجوه مستقل امانی (سپرده)
•    اختلاف بین بودجه ای و GAAP (اصول پذیرفته شده حسابداری)
•    تفاوتها در مبنای حسابداری
•    تفاوتهای زمانبندی
•    تفاوتهای نظری و تفاوت در اجزا یا (موجودیتها یا عناصر)
•    کنترل بودجه ای
•    خلاصه

چکیده:
بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.
در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.
از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداری که در فصل(۲) دوم توضیح داده شد, می باشد.
بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چنکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.
در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.
دورنمای بودجه:
NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.
یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.
بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.
در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد
•    بودجه اجرایی
•    بودجه تخصیص یافته
•    بودجه تخصیص نیافته
–    بودجه اجرایی
فرآیند بودجه اجرایی, با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:
“جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود.”

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3700 تومان – خرید

پاسخ دهید