مقاله مطالبه وجه

مقاله مطالبه وجه

تعداد صفحات: 54

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 9 نمایش

کد فروشنده:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید
مقاله مطالبه وجه

فهرست:
•    رای دادگاه بدوی :
•    شرح: ریاست محترم دادگاه ههای عمومی
•    لایحه خوانده ردیف اول :
•    رای دادگاه تجدید نظر
•    رای بدوی
•    نظریه کار آموز:

چکیده:
گزارش شماره (۱) تجدید نظر
کلاسه پرونده     دادگاه شعبه اول تجدید نظر استان خراسان رضوی
موضوع پرونده: مطالبه وجه
رای دادگاه بدوی :
نسبت به خواسته خواهان با وکالت آقای امانیان به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال و خسارات دادرسی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات منضم به آن صرفاٌ یک برگ تصویر ته چک و استماع اظهارات تنها وکیل خواهان در جلسه دادگاه و ملاحظه لوایح تقدیمی از ناحیه خواندگان ردیفهای اول و سوم نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادگاه مدعی است که یک فقره چک نزد خوانده ردیف اول امانت بوده و وی مرتکب خیانت در امانت شده وچکها را به خوانده ردیف سوم منتقل و با به اجرا گذاشتن آن توسط مشار الیه ، موکل مجبور به پرداخت آن شده لیکن در خصوص خیانت در امانت دلیل و بنیه ای اقامه ننموده در کنار این مطلب به کتابت ته چک موصوف توسط خوانده ردیف اول اشاره نمود که به صرف کتابت نمی توان آن را به دلیل بروجود این دانست لذا دادگاه با این وصف ادعای خواهان را به لحاظ فقدادله اثباتی ادعای غیر وارد تشخیص داده و مستنداً به قواعد عمومی حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد این رای قابل تجدید نظر است.
تجدید نظر خواه : رمضانعلی- ر-
تجدید نظر خواندگان :۱- مهدی – ح ۲- فاطمه – خ- ۳- سید  محمود- ح-
وکیل : ابراهیم امانیان
تعیین خواسته وبهای آن: محکومیت خوانده به پرداخت وجه ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال بشرح متن دادخواست با احتساب خسارات دادرسی و خسارت ناشی از تاخیر تأدیه
دلایل و منضمات دادخواست: ۱- فتوکپی دادنامه شماره ۱۷۷۰/۹۹ مورخ ۱۲/۷/۸۳ صادره از شعبه اول
۲- فتوکپی ته چک شماره ۳۴۴۷۷۲۱
۳- وکالتنامه
شرح: ریاست محترم دادگاه ههای عمومی مشهد:
با سلام و احترام و با تقدیم یک برگ وکالتنامه و معرفی خود به وکالت از سوی آقای رمضانعلی –ر- به استحضار می رساند طبق دلایل پیوست خوانده ردیف سوم با استناد به یک برگ چک اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه علیه موکل نموده که نهایتاً منجر به محکومیت موکل به پرداخت وجه چک گردیده است با عنایت به اینکه چک فوق الذکر به مبلغ ۰۰۰/۰۰/۶۰ ریال بصورنت بدون تاریخ بابت تضمین شراکت میان موکل و خوانده ردیف اول صادر گردیده که متن چک به خط خوانده ردیف اول تحریر گردیده است و خوانده ردیف اول در ته برگ چک نیز به پیوست می باشد. ذکر نموده اند بابت تضمین قرار داد شراکت بدون تاریخ؛ گیرنده خانم خرسند و در ذیل آن نام خود را ذکر نموده اند کاملاً مشخص است که چک به خط خوانده ردیف اول تحریر گردیده است و خوانده ردیف اول در ته چک نیز که پیوست می باشد ذکر نموده اند بابت تضمین قرارداد شراکت بدون تاریخ، گیرنده خانم خرسند و در ذیل ان نام خود را ذکر نموده اند کاملاً مشخص است که چک تضمینی که بابت شراکت موکل و خوانده ردیف اول صادر گردیده بوده است لیکن بنا بر دلایلی ایشان قرار داد در اختیار موکل نمی باشد در عین حال با عنایت  به دستخط خوانده ردیف اول در ته چک کاملاً مشخص است چک بصورت ضمانت و بدون اینکه موکل بدهکار باشد صادر گردیده و به لحاظ با شخص ثالث مواجه گردم انرا در اختیار خوانده ردیف سوم قرار داده اند. ضمن تقاضای کارشناسی به منظور اثبات انتساب دستخط چک و ته چک به خوانده ردیف اول تقاضای رسیدگی  وصدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال وجه چک به بلا جهت به ایشان پرداخت گردیده است به انضام  خسارات دادرسی و خسارات ناشی از تاخیر تأدیه را دارم.

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید