مقاله پروژه تنفیذ وصیت نامه

مقاله پروژه تنفیذ وصیت نامه

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 11 نمایش

کد فروشنده:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3000 تومان – خرید
مقاله پروژه تنفیذ وصیت نامه

فهرست:
•    تجدید نظر خواهان
•    خلاصه صورتجلسه دادگاه بدوی
•    رای دادگاه بدوی
•    خلاصه دادخواست بدوی :

چکیده:
تجدید نظر خواهان : ۱- خانم معصومه .چ ۲- خانم مریم .چ با وکالت آقای محمد ناصر طاهری
تجدید نظر خوانده : ۱- خانم بد الملوک . ح
خواسته : تجدید نظر دادنامه شماره ۷۵۴/۵۰ مورخ ۱۲/۶/۸۵ صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۲۹۲ از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد
دلائ و منضمات : ۱- نسخه ثانی دادخواست ۲- فتوکپی دادنامه شماره ۷۵۴/۵۰ مورخ ۱۲/۶/۸۵
وکیل تجدید نظر خواه دادخواست را در مورخه ۱۹/۷/۸۵ پیر از ابطال مبلغ ششصد تومان تمبر دادرسی در مرحله تجدید نظر را به شعبه بدوی (۳۱) تقدیم نموده که برابر دستور ریس شعبه تبادل لوایح انجام گرفته و سپس محتویات پرونده برگ شماری و در مورخه ۱۷/۸/۸۵ به دفتر کل محاکم تجدید نظر استان اراسال گردیده است و پرونده توسط معاون محترم قضایی پرونده به شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان ارجاع گردیده است و در آن شعبه تحت کلاسه ۸۵/۱۳۹۶ ثبت شده است .
خلاصه دادخواست
قضات محترم دادگا ههای تجید نظر استان  خراسان رضوی
احتراما ضمن عرض سلام به استحضار می رساند در =رونده کلاسه ۸۵/۲۹۲-۳۱ دادنامه بدوی به شماره ۷۵۴/۵۰ مورخ ۱۳/۶/۸۵ در شعبه ۳۱ دادگاهع عمومی حقوقی مشهد دائر به تنفیذ ثلث وصیت نامه عادی مورخ ۱۵/۱۰/۸۲ صادر گردیده بدینوسیله باستناد مواد ۳۳۲و۳۳۶ و ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی تعرض و جهات تجدید نظر خواهی بشرح زیر اعلام می گردد.
۱-    وصیت نامه ارائه شده از سوی تجدید نظر خواندگان از غابتدا مورد قبول و تنفیذ موکلین نبوده و دلایلی را عنوان می کنند که این وصیت نامه مربوط به زمان تشرف  پدر انها به مکه معظمه بودهوبرای همان مدت مسافرت تنظیم شده است . مورث انها مدت زیادی است به رحمت ایزدی پیوسته . تجدید نظر خواندگان با علم و اگاهی کامل باینکه وصیت نامه محدود به زمان رفت وبرگشت مکه نعظمه بوده است نه در موقع درخاست حصر وراثت ونه در موقع تنظیم اظهارنامه مالیات برارث ذکری از ان به میان نیاورده اند.
۲-    وصی به کسی گفته میشود که از جانب دیگری مامور به ایصال ووصول حق یا مامور به نگهداری مولی علیه ولی و ترکه موصی و اداء دیون و انجام دادن تبرعات وی و تقسیم ترکه یا مامور به برخی از این امور باشد مندرجات وصیت نامه توصیه و سفارش است . مرحوم احمد چ نه دیونی به اشخاص دارد ونه مطالباتی و به صغیر و نه مجنون ، فرزند کوچکش هم بنام محمد رضا ، کبیر است  و مشمول ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی و سهم الارث او باید با و سپرداه شود . بنارباین تعیین و صی با توضیحی که داده شد برخلاف موازین قانونی بوده و باطل است .

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3000 تومان – خرید

پاسخ دهید