پاورپوینت اصول طراحي کامپايلر

پاورپوینت اصول طراحي کامپايلر

تعداد صفحات: 248

فرمت فایل: ppt

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 200 نمایش

کد فروشنده:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید
پاورپوینت اصول طراحي کامپايلر

فهرست:

 • مقدمه
 • اصول طراحي کامپايلر
 • جايگاه درس در رشته کامپيوتر
 • فصل اول: مقدمه اي بر کامپايلر
 • اهداف رفتاري
 • نمونه اي از برنامه هاي تحليل کننده
 • تعريف كامپايلر
 • طبقه بندي كامپايلرها
 • عمليات كامپايلر
 • سيستم پردازش زبان
 • پيش پردازشگر
 • ارتباطات در سيستم پردازش زبان
 • سه فاز تحليل در عمل کامپايل
 • مراحل كامپايل
 • نمودار مراحل كامپايل
 • مراحل کامپايلر- تحليل گر لغوي
 • مراحل كامپايل – تحليل گر معنايي
 • مراحل كامپايل – توليد كد مياني
 • مراحل كامپايل – بهينه ساز كد
 • مراحل كامپايل – توليد كننده كد نهايي
 • مراحل كامپايل – مديريت جدول نماد
 • ابزارهاي ساخت كامپايلر
 • نحو زبان و تجزيه
 • گرامر
 • تعريف رياضي گرامر
 • اشتقاق
 • درخت تجزيه
 • درخت اشتقاق
 • گرامر مبهم
 • نشان گذاري پسوندي
 • تعريف نحو گرا
 • تعريف نحوي جهت دار
 • ترجمه
 • درخت نحوي
 • انواع درخت نحوي
 • الگوي ترجمه
 • درخت توليد شده براي الگوي ترجمه
 • تجزيه ( پارسينگ)
 • تجزيه- دسته بندي روشها
 • تجزيه كننده بالا به پايين
 • تجزيه بالا به پايين پيش گويانه
 • بازگشتي چپ
 • فاكتور چپ
 • تحليل لغوي
 • رابط تحليلگر لغوي
 • تشكيل جدول نماد
 • جدول نماد- روالها
 • جدول نماد- پياده سازي
 • ماشين پشته انتزاعي
 • دستورات محاسباتي
 • دستكاري پشته
 • كنترل جريان در ماشين
 • كنترل جريان – دستورات
 • تحليلگر لغوي
 • وظايف تحليل گر لغوي
 • ارتباط با تجزيه كننده
 • دلايل جدايي فازهاي تحليل لغوي و تجزيه
 • خطاي مرحله تحليل لغوي
 • پوشش خطا- Panic mode
 • تحليلگر لغوي – پياده سازي
 • عبارات با قاعده
 • عبارات باقاعده – خواص جبري
 • مجموعه هاي بي قاعده
 • گرامر با قاعده
 • توليدكننده تحليلگر لغوي -Lex
 • Lex -اجزاي برنامه
 • توليدكننده تحليلگر لغوي
 • Lex -اجزاي برنامه
 • ماشين خودكار متناهي
 • -ماشين خودكار قطعي
 • ماشين خودكار غير قطعي
 • تبديل NFA به DFA
 • ساخت NFA از عبارات با قاعده
 • تحليل نحوي
 • فوايد گرامرها
 • تجزيه كننده
 • تجزيه كننده- ارتباطات
 • خطاي نحوي
 • خطاي نحوي -Panic mode
 • خطاي نحوي -Phrase- Level
 • خطاي نحوي -Error production
 • خطاي نحوي -Global Correction
 • گرامر مستقل از متن
 • گرامر مستقل از متن – تعاريف
 • گرامر مستقل از متن نمونه اشتقاقهاي يك رشته
 • گرامرهاي مستقل از متن
 • عبارات باقاعده- دلايل استفاده براي نحو زبان
 • تجزيه- نوع بالا به پايين
 • تجزيه كننده پيشگو – پياده سازي
 • تجزيه كننده پيشگو- نمودار انتقال
 • تجزيه كننده پيشگوي غير بازگشتي
 • تجزيه غير بازگشتي پيشگو – عملكرد
 • مجموعه Follow و First
 • محاسبهFollow A
 • محاسبه First ( A)
 • مثال مجموعه هاي Follow و First
 • ايجاد جدول تجزيه
 • شناسايي گرامر LL 1
 • پوشش خطا در تجزيه پيشگو
 • انتخاب مجموعه هماهنگ كننده
 • بروز خطا در تجزيه پيشگو
 • تجزيه بالا به پايين – انتقال كاهش
 • تجزيه انتقال كاهش – دستگيره
 • دستگيره- هرس نمودن
 • مشكلات هرس نمودن دستگيره
 • تجزيه انتقال كاهش با پشته
 • عمليات انتقال كاهش با پشته
 • تجزيه انتقال كاهش – پيشوند قابل وقوع
 • تجزيه انتقال كاهش- تناقض ها
 • تجزيه كننده عملگر اولويت
 • نقطه ضعفهاي روش عملگر اولويت
 • عملگر اولويت – تعيين اولويتها
 • عملگر اولويت روشهاي تعيين اولويت
 • استفاده از اولويت ها
 • عملگر اولويت – اولويتهاي بديهي
 • مثال عملگر اولويت- جدول اولويت
 • عملگر اولويت – توابع اولويت
 • عملگر اولويت – گراف روابط اولويت
 • تجزيه عملگر اولويت- پوشش خطا
 • تجزيه كننده هاي LR
 • تجزيه LR- نقاط ضعف
 • تجزيه LR- انواع
 • تجزيه LR -اجزاء
 • تصميم گيري تجزيه LR
 • تجزيه LR – جدول تجزيه
 • تجزيه LR – روال تجزيه
 • تفاوت گرامر LL و LR
 • تجزيه SLR-
 • تجزيه SLR تقسيم بندي اقلام
 • تجزيه SLR-ايجاد قلم
 • تجزيه SLR- گروه اقلام
 • تجزيه SLR- اقلام معتبر
 • تجزيه SLR- ايجادگروه اقلامLR(0)
 • تجزيه SLR- ايجاد جدول تجزيه
 • تجزيه CLR- تعريف قلم
 • تجزيه CLR-پيشوند قابل وقوع
 • تجزيه CLR- ايجاد مجموعه اقلامLR(1)
 • تجزيه CLR- ايجاد مجموعه اقلام
 • تجزيه CLR- ساخت جدول تجزيه
 • تجزيه LALR- ساخت جدول تجزيه
 • مثال پوشش خطا در تجزيه LR و LALR
 • تجزيه LALR- ساخت جدول تجزيه بهينه
 • تجزيه LALR- تعيين پيش نگرها
 • LALR– محاسبه هسته هاي گروه اقلام
 • مثال LALR- محاسبه هسته هاي گروه اقلام
 • LALR– فشرده سازي جدول
 • وقوع خطا در تجزيه LR
 • پويش خطا در تجزيه LR
 • توليد كننده تجزيه كننده – Yacc
 • Yacc-اجزاي برنامه
 • Yacc اعلان
 • Yacc-قوانين ترجمه
 • منابع

چکیده:

نمونه اي از برنامه هاي تحليل کننده:۱-۱

ويرايشگرهاي ساختار

چاپگرهاي pretty printer

بررسي کننده هاي ايستا

مفسرها

شکل دهنده هاي متن

کامپايلرهاي سيليسيومي

مفسرهاي پرس و جو

تعريف كامپايلر:۱-۲

ترجمه برنامه از زبان مبدا به برنامه معادل دز زبان مياني مانند اسمبلي۱

گزارش وجود خطاها را در برنامه مبدا به كاربر۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید